...

Όροι Χρήσης

Α. Γενικοί Όροι και Πληροφορίες
Ο Ασφαλιστικός διαμεσολαβητής με την επωνυμία ΓΡΑΤΣΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ, με έδρα Αθήνα, οδός Θερμοπυλών 67, με Α.Φ.Μ
800592410, ΔΟΥ Α ΑΘΗΝΩΝ έχει νομίμως καταχωρηθεί στο Μητρώο
Επαγγελματικού Επιμελητηρίου με αριθμό Μητρώου 358603 ως
Ασφαλιστικός Πράκτορας, παρέχει υπηρεσίες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης
και καλείται στο εξής ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ.
Ο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ δημιούργησε τον δικτυακό τόπο
www.skylineinsurance.gr με σκοπό την παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών
στους χρήστες σχετικά με τη δυνατότητα ασφάλισής τους σε εταιρία της
επιλογής τους εκ των συνεργαζόμενων με την εταιρία μας. Η χρήση του
διαδικτυακού τόπου διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις,
τους οποίους οι χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να
συμμορφώνονται με αυτούς. Η χρήση του διαδικτυακού τόπου συνεπάγεται
ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης. Ο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ παρέχει υπηρεσίες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης (στο
εξής www.skylineinsurance.gr), οι οποίες συνίστανται στην παρουσίαση των
λύσεων ασφαλιστικής κάλυψης που ενσωματώνονται στα ασφαλιστικά
προϊόντα των συνεργαζόμενων με αυτήν ασφαλιστικών επιχειρήσεων.
Η υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της www.skylineinsurance.gr είναι
διαθέσιμη Δευτέρα έως Παρασκευή, από 09:00 έως 17:00 στα τηλέφωνα
2105777591-3-5 & 6932360454 viber 6932360454 και
email auto@skylineinsurance.gr. 
Στο πλαίσιο της υπηρεσίας www.skylineinsurance.gr, ο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ παρουσιάζει τα ασφαλιστικά προϊόντα των
συνεργαζόμενων με αυτήν ασφαλιστικών επιχειρήσεων όπως έχουν
διαμορφωθεί από τις ίδιες τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Η παρουσίαση του
εκάστοτε ασφαλιστικού προϊόντος προς τον χρήστη πραγματοποιείται
αυτόματα βάσει των πληροφοριών και των παραμέτρων που εισάγει στο
ηλεκτρονικό σύστημα της www.skylineinsurance.gr αποκλειστικά ο ίδιος ο
Χρήστης.
Ο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ δεν έχει δικαίωμα ή/ και δυνατότητα
επέμβασης ή μεταβολής των ασφαλιστικών προϊόντων των συνεργαζόμενων
με αυτήν ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή/ και των όρων παροχής τους.
Επιπλέον, ο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ δεν έχει δικαίωμα ή/και
δυνατότητα επέμβασης ή μεταβολής των πληροφοριών και των παραμέτρων
που εισάγει ο Χρήστης ή εισάγονται αυτόματα μέσω διασυνδεδεμένων
ανεξάρτητων και αξιόπιστων βάσεων δεδομένων στο σύστημα.
Σε περίπτωση που ο Χρήστης επιλέξει να προμηθευτεί οποιοδήποτε
ασφαλιστικό προϊόν που παρουσιάζει η www.skylineinsurance.gr οριστική
σύμβαση ασφάλισης συνάπτεται μεταξύ του Χρήστη και της συνεργαζόμενης
ασφαλιστικής επιχείρησης που παρέχει το συγκεκριμένο ασφαλιστικό προϊόν.

Η www.skylineinsurance.gr δεν αποδέχεται αιτήσεις ασφάλισης, δεν εκτιμά ή/
και αποδέχεται ασφαλιστικούς κινδύνους και εν γένει δεν υπόσχεται ούτε
αναλαμβάνει υποχρεώσεις που δεσμεύουν τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις με
τις οποίες συνεργάζεται. Η αποδοχή αιτήσεων ασφάλισης, η εκτίμηση ή/ και
αποδοχή ασφαλιστικών κινδύνων και εν γένει η ανάληψη υποχρεώσεων σε
σχέση και στο πλαίσιο του προϊόντος ασφάλισης που επιλέχθηκε
πραγματοποιείται αποκλειστικά από την συνεργαζόμενη ασφαλιστική
επιχείρηση που το παρέχει.
Ο Χρήστης δηλώνει και εγγυάται ότι ενεργεί στο όνομά του και για λογαριασμό
του και συνεπώς σε περίπτωση προμήθειας ασφαλιστικού προϊόντος ο
Χρήστης καθίσταται ασφαλισμένος. Επίσης δηλώνει και εγγυάται ότι είναι ο
νόμιμος κύριος, κάτοχος, νομέας και δικαιούχος ή νομίμως εξουσιοδοτημένος
χρήστης των μέσων πληρωμής που χρησιμοποιεί γνωστοποιώντας τα
στοιχεία τους και παρέχοντας ρητή εντολή προς τον ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ για την είσπραξη του αντιτίμου των ασφαλιστικών
προϊόντων που επιλέγει να προμηθευτεί στο πλαίσιο της υπηρεσίας
www.skylineinsurance.gr.
O Χρήστης αποδέχεται, δηλώνει και εγγυάται ότι εισάγει τις αληθινές και
ακριβείς πληροφορίες που απαιτούνται από το ηλεκτρονικό σύστημα
καταχώρησης στοιχείων της www.skylineinsurance.gr σε όλα τα στάδια της
διαδικασίας και αποδέχεται ότι η παροχή ανακριβών ή/ και αναληθών ή/και
ελλιπών πληροφοριών σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας αρχικής λήψης
ή/ και ανανέωσης ισχύος ασφαλιστικού προϊόντος αποτελεί λόγο ακύρωσης
του ασφαλιστηρίου συμβολαίου του. Προϋπόθεση για την έναρξη της
διαδικασίας εισαγωγής των απαιτούμενων πληροφοριών αποτελεί η αποδοχή
των παρόντων όρων χρήσης, η οποία αποτελεί στοιχείο της πρότασης του
Χρήστη για την σύναψη ασφαλιστικής σύμβασης βάσει των δηλωθέντων
στοιχείων και παραμέτρων.
Β. Προϊόντα Κλάδου Ασφάλισης
Ι. Διαδικασία και όροι προμήθειας
Η επιλογή ασφαλιστικών προϊόντων κλάδου ασφάλισης των συνεργαζόμενων
με τον ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ασφαλιστικών επιχειρήσεων που
παρουσιάζονται στον εκάστοτε Χρήστη πραγματοποιείται συστημικά και
αυτοματοποιημένα βάσει των πληροφοριών και των παραμέτρων που
εισήγαγε ο ίδιος Χρήστης στο ηλεκτρονικό σύστημα της
www.skylineinsurance.gr.
H υποβολή αίτησης/ πρότασης ασφάλισης μέσω του συστήματος απευθύνεται
προς την εκάστοτε ασφαλιστική επιχείρηση, δεν αποτελεί ασφαλιστική
σύμβαση και τελεί υπό την αίρεση της αποδοχής της από την ασφαλιστική
επιχείρηση προς την οποία απευθύνεται.
Ο Χρήστης έχει την δυνατότητα να ενημερωθεί πλήρως μέσω της ιστοσελίδας
της www.skylineinsurance.gr σχετικά με τους όρους παροχής του
ασφαλιστικού προϊόντος που έχει επιλέξει. Ο Χρήστης αναγνωρίζει ότι οι όροι

αυτοί έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν αποτελούν την οριστική
ασφαλιστική σύμβαση, η οποία θα του αποσταλεί μετά την οριστικοποίησή
της και την αποδοχή της από την ασφαλιστική επιχείρηση. Σε περίπτωση
απόκλισης όμως των όρων της ασφαλιστικής σύμβασης από τους
γνωστοποιημένους πριν τη σύναψή της όρους ο Χρήστης έχει δικαίωμα
εναντίωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του όρου ΙΙ. 1.1. των παρόντων όρων.
Ο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ δύναται να επιμελείται την είσπραξη
και εισπράττει τα ασφάλιστρα των Χρηστών σύμφωνα με το π.δ. 190/2006, το
ν. 4364/2016 και την ΠΕΕ 86/5.4.2016. Η πλήρης καταβολή του ασφαλίστρου,
όπως αυτό ορίζεται από την ασφαλιστική επιχείρηση, από τον Χρήστη στον
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ αποτελεί πλήρη και ολοσχερή εξόφληση
των οικονομικών υποχρεώσεων του προς την ασφαλιστική επιχείρηση και
προς τον ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ για το συγκεκριμένο προϊόν που
προμηθεύτηκε. Ο Χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι σε περίπτωση
διαφοροποίησης του αντιτίμου του ασφαλιστικού προϊόντος που
γνωστοποιείται μέσω της Υπηρεσίας www.skylineinsurance.gr και του τελικού
αντιτίμου/ ασφαλίστρου που ορίζεται από την ασφαλιστική επιχείρηση που
παρέχει το προϊόν, υπερισχύει το δεύτερο, σε περίπτωση δε που αυτό είναι
χαμηλότερο, o ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ θα επιστρέφει άμεσα
στον Χρήστη το υπερβάλλον καταβληθέν ποσό. Αντίστοιχα, σε περίπτωση
που είναι υψηλότερο ο Χρήστης οφείλει να καταβάλει άμεσα την διαφορά το
αργότερο μέχρι την ημερομηνία έναρξης της ασφαλιστικής περιόδου. Σε
περίπτωση που ο Χρήστης επιθυμεί να προβεί σε ακύρωση του
ασφαλιστηρίου συμβολαίου λόγω τέτοιου είδους διαφοράς, ο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ επιστρέφει το σύνολο του αντιτίμου που κατέβαλε για το
ακυρωθέν συμβόλαιο άνευ χρέωσης εξόδων. Ο Χρήστης αποδέχεται ότι η
επιστροφή οποιουδήποτε ποσού πραγματοποιείται με χρήση από τον
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ όμοιου μέσου πληρωμής με αυτό που
χρησιμοποιήθηκε από τον Χρήστη για την πληρωμή του ασφαλίστρου που
επιστρέφεται ολικά ή μερικά. Μη ολοσχερής εξόφληση του αντιτίμου αποτελεί
λόγο άρνησης ολοκλήρωσης της σύναψης άλλως λόγο ακύρωσης ή/ και
καταγγελίας συναφθείσας ασφαλιστικής σύμβασης από την ασφαλιστική
επιχείρηση.
Ο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε
έλεγχο φερεγγυότητας του Χρήστη πριν από την προώθηση της αίτησης/
πρότασής του στην αντίστοιχη ασφαλιστική επιχείρηση αλλά και οποτεδήποτε
από την υποβολή της αίτησης/ πρότασης έως και την λύση της ασφαλιστικής
σύμβασης. Στο πλαίσιο αυτό μπορεί να ζητήσει από τον Χρήστη τις
απαιτούμενες κατά την κρίση της πληροφορίες προκειμένου να ολοκληρώσει
τον έλεγχο αυτό. Ο Χρήστης αποδέχεται να γνωστοποιήσει στον
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ τις αιτούμενες για το σκοπό αυτό
πληροφορίες. Επίσης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι τυχόν άρνηση ή
αδυναμία του να παρέχει τις πληροφορίες αυτές μπορεί να επιφέρει αδυναμία
προώθησης ή/και εκτέλεσης της αίτησης/ πρότασης ασφάλισης ή καταγγελία/
ακύρωση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου κατά περίπτωση.

ΙΙ. Διαδικασία Εναντίωσης – Υπαναχώρησης
Ο Χρήστης διατηρεί δικαίωμα εναντίωσης στη σύναψη της σύμβασης
ασφάλισης δυνάμει των διατάξεων του αρ. 2 παρ. 5 και 6 του Ν. 2496/1997,
στις ακόλουθες περιπτώσεις:
Εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ημερομηνία
παράδοσης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου ο ασφαλισμένος δύναται να
ασκήσει δικαίωμα εναντίωσης σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι
οποιαδήποτε διάταξη του περιεχομένου της ασφαλιστικής σύμβασης
παρεκκλίνει από την αίτηση ασφάλισης. Το δικαίωμα εναντίωσης σε αυτή την
περίπτωση ασκείται με την συμπλήρωση και υποβολή στον ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ έγγραφου εντύπου εναντίωσης εντός της ανωτέρω
προθεσμίας.
Εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παράδοση του
ασφαλιστηρίου συμβολαίου ο ασφαλισμένος δύναται να ασκήσει δικαίωμα
εναντίωσης, με την συμπλήρωση και υποβολή στον ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ έγγραφου εντύπου εναντίωσης σε περίπτωση που ο
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ ή η ασφαλιστική εταιρία που παρέχει το
προϊόν: δεν του έχει γνωστοποιήσει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για
ασφάλιση τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Ν. 4364/2016. δεν του
γνωστοποίησε τυχόν γενικούς ή ειδικούς όρους από τους οποίους διέπεται η
σύμβαση, μνημονεύοντάς τους στο τμήμα του ασφαλιστηρίου που
αναγράφονται τα εξατομικευμένα στοιχεία της σύμβασης και παραδίδοντάς
τους με ηλεκτρονική ή φυσική παράδοση, μαζί με το ασφαλιστήριο σύμφωνα
με τα προβλεπόμενα στο άρ. 2 παρ. 4 του Ν. 2496/1997.
Ο Χρήστης διατηρεί δικαίωμα υπαναχώρησης από την ασφαλιστική σύμβαση
δυνάμει των διατάξεων του άρ. 4θ παρ. 6 Ν. 2251/1994, το οποίο ασκείται με
την συμπλήρωση και υποβολή στον ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ
έγγραφης δήλωσης υπαναχώρησης εντός αποκλειστικής προθεσμίας
δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα σύναψης της
σύμβασης ή από την ημέρα που παρέλαβε τους συμβατικούς όρους, η όποια
είναι μεταγενέστερη. Η προθεσμία της άσκησης του δικαιώματος
υπαναχώρησης αναστέλλεται για όσο χρόνο ο Χρήστης έχει δικαίωμα
εναντίωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του όρου ΙΙ. 1.2 ανωτέρω.
Ο Χρήστης διατηρεί δικαίωμα υπαναχώρησης από την ασφαλιστική σύμβαση,
χωρίς καμία ποινή και χωρίς να αναφέρει αιτιολογία δυνάμει των διατάξεων
του άρ. 4θ παρ. 5 του Ν. 2251/1994, το οποίο ασκείται με την συμπλήρωση
και υποβολή στον ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ έγγραφης δήλωσης
υπαναχώρησης εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκατεσσάρων (14)
ημερολογιακών ημερών. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται σε τριάντα (30)
ημερολογιακές ημέρες προκειμένου περί συμβάσεων από απόσταση με
αντικείμενο ασφαλίσεις ζωής, όπως αυτές ρυθμίζονται στο άρθρο 5 του ν.
4364/2016 (Α’ 13), καθώς και στις συνταξιοδοτικές ασφαλίσεις. Για την
άσκηση του δικαιώματος αυτού η προθεσμία αρχίζει: είτε από την ημέρα
σύναψης της σύμβασης από απόσταση, εκτός αν πρόκειται για ασφαλίσεις
ζωής, για τις οποίες η προθεσμία αρχίζει την ημέρα που ο καταναλωτής

πληροφορήθηκε τη σύναψη της σύμβασης από απόσταση, είτε από την
ημέρα που ο καταναλωτής παρέλαβε τους συμβατικούς όρους και τις
πληροφορίες, σύμφωνα με τις περίπτώσεις α’ και β’ της παρ. 4 του άρθρου 4θ
του Ν. 2251/1994, εφόσον αυτή η τελευταία ημερομηνία είναι μεταγενέστερη.
Σημειώνεται ότι το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν ασκείται σε ασφαλιστήρια
συμβόλαια ταξιδιών και αποσκευών ή παρόμοια βραχυπρόθεσμα
ασφαλιστήρια συμβόλαια με διάρκεια μικρότερη του ενός (1) μηνός. Η
προθεσμία της άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης αναστέλλεται για
όσο χρόνο ο Χρήστης έχει δικαίωμα εναντίωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του
όρου ΙΙ. 1.2 ανωτέρω.
Οι δηλώσεις εναντίωσης και υπαναχώρησης παραδίδονται ή/ και
αποστέλλονται στον ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ στην Διεύθυνση
Θερμοπυλών 67 10435 Αθήνα, υπ’ όψιν τμήμα ασφαλίσεων. Ως ημερομηνία
της δήλωσης υπαναχώρησης και εναντίωσης λαμβάνεται η ημερομηνία που
παρελήφθη το σχετικό έγγραφο από τον ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ.
Συνιστάται στους χρήστες της υπηρεσίας, που ασκούν δικαιώματά τους για τα
οποία προβλέπεται η τήρηση αποκλειστικών προθεσμιών, όπως το δικαίωμα
εναντίωσης ή/ και υπαναχώρησης, να ενημερώνουν τηλεφωνικά για την
αποστολή των δηλώσεων και να επιβεβαιώνουν τηλεφωνικά την παραλαβή
τους από τον ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ.
Σε περίπτωση που ο Χρήστης – ασφαλισμένος ασκήσει σύννομα
οποιοδήποτε από τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία δικαιώματα
εναντίωσης και υπαναχώρησης, η ασφαλιστική σύμβαση ακυρώνεται
εξαρχής, δηλαδή θεωρείται ότι ουδέποτε έγινε και κατά συνέπεια δεν επιφέρει
κανένα αποτέλεσμα για οποιοδήποτε από τα μέρη, τα δε καταβληθέντα
ασφάλιστρα επιστρέφονται εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από
την παραλαβή από την αντίστοιχη ασφαλιστική επιχείρηση της κοινοποίησης
της υπαναχώρησης ή της εναντίωσης και δεν υπάρχει καμία ποινή για τον
Χρήστη.
Διευκρινίζεται ότι το δικαίωμα εναντίωσης ή υπαναχώρησης δεν μπορεί να
ασκηθεί αν μέχρι την παράδοση της συστημένης επιστολής στο ταχυδρομείο
ή και μετά από αυτή και μέχρι την απόδοση της στον ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ έχει δηλωθεί ζημιά για ασφαλιστικό κίνδυνο που έχει
επέλθει και καλύπτεται από την ασφαλιστική σύμβαση. Σημειώνεται ειδικά για
την κάλυψη της αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία οχημάτων έναντι
τρίτων, η άσκηση των εν λόγω προαναφερόμενων δικαιωμάτων ισχύει υπό
την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων διατάξεων δυνάμει του Π.Δ. 237/1986
σχετικά με την υποχρεωτική εκ του νόμου ασφαλιστική κάλυψη της αστικής
ευθύνης από την κυκλοφορία οχημάτων έναντι τρίτων.